Privacy statement

Privacystatement Houtsmuller Boitelle Advocaten.

Inleiding.
Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Houtsmuller Boitelle Advocaten is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u middels dit privacyreglement zo goed mogelijk te informeren wat er met uw
gegevens gebeurt.

Persoonsgegevens.
Indien u of uw wettelijke vertegenwoordiger een opdracht aan een advocaat van Houtsmuller Boitelle Advocaten verstrekt, dan wel een daartoe oriënterend voorgesprek aangaat, tot uw belangenbehartiging c.q. tot mediation, verwerkt Houtsmuller Boitelle Advocaten de door u en de andere partij(en) verstrekte persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van u, van de andere partij en van de advocaat en/of mediator en andere betrokkenen. Dit zijn in ieder geval de contactgegevens van u, eventueel de andere partij(en) en van de betrokken kinderen zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer, BSN, nationaliteit, geboortedatum en -plaats. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de behartiging van uw belangen als advocaat c.q. als mediator.

Ook de gegevens die nodig zijn om de werkzaamheden te factureren, om facturen te versturen en om betalingen voor onze diensten in onze administratie door te voeren verwerken wij. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en evt. andere betalingsgegevens. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tot opdracht die met u met de advocaat van Houtsmuller Boitelle Advocaten sluit uit te kunnen voeren.

Toestemming verwerking persoonsgegevens.
Door de opdracht te verstrekken aan een van onze medewerkers geeft u toestemming aan Houtsmuller Boitelle Advocaten om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van deze opdracht tot belangenbehartiging c.q. mediation. Zonder uw toestemming kan een advocaat en/of mediator van Houtsmuller Boitelle Advocaten zijn diensten niet voor u verrichten, omdat hij zijn diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor uw dossier.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken. De advocaat en/of mediator van Houtsmuller Boitelle Advocaten mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Vanaf dat moment kan hij geen diensten meer voor u verrichten en zal uw dossier met onmiddellijke ingang moeten sluiten.

Doel.
De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel de verstrekte opdracht in behandeling te kunnen nemen en deskundig te kunnen afhandelen.

Voor zover andere doelen dan de verstrekte opdracht een doelstelling vormen van de registratie, heeft Houtsmuller Boitelle Advocaten de plicht de geregistreerde of diens wettelijk vertegenwoordiger vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.

Delen van persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend en alleen gedeeld met partijen waarvan het noodzakelijk is om de opdracht in behandeling te kunnen nemen en de belangen naar behoren te kunnen behartigen als advocaat, dan wel als mediator, waaronder de advocaat en/of mediator, de betrokken belanghebbenden, de rechterlijke en gemeentelijke instanties en de verwerker van de gegevens, eventueel de rechtsbijstandsverzekeraar  of Raad voor Rechtsbijstand.

Bewaren.
De persoonsgegevens worden gedurende een periode van vijf jaren na de sluiting van uw dossier bewaard. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens vernietigd. Hierbij worden wettelijke voorschriften in acht genomen.

Inzage.
U heeft het recht op inzage in de gegevens die over u bij Houtsmuller Boitelle Advocaten zijn opgenomen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. U ontvangt vervolgens de gegevens per e-mail. Houtsmuller Boitelle Advocaten zal binnen een maand aan deze verplichting voldoen.

Recht op correctie.
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk of per e-mail in moeten worden gediend bij Houtsmuller Boitelle Advocaten. Houtsmuller Boitelle Advocaten zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal Houtsmuller Boitelle Advocaten aannemelijk moeten maken dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. Houtsmuller Boitelle Advocaten deelt binnen een maand na de ontvangst van het verzoek aan u mee hoe de opvolging zal geschieden.

Recht op vernietiging.

U heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen voor vernietiging van tot uw persoon herleidbare gegevens. Hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken. Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift, zoals de wettelijke bewaarplicht voor advocaten van vijf jaar van toepassing is.

Recht op dataportabiliteit.
U heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Houtsmuller Boitelle Advocaten om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt ontvangen en desgewenst kunt doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal uitsluitend  en alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke voorschrift bezwaar tegen bestaat.

Veiligheid.
Houtsmuller Boitelle Advocaten heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegeven te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Klachten.
Houtsmuller Boitelle Advocaten heeft een klachtenregeling, gepubliceerd op de website. kunt zich ook wenden tot de registratiekamer of de autoriteit persoonsgegevens (AP) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren wanneer u vindt dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Online privacy.
Op de website van Houtsmuller Boitelle Advocaten worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Publicatie.
Deze verklaring is openbaar en gepubliceerd op de website van Houtsmuller Boitelle Advocaten.

Wijziging.
Wijzigingen in deze verklaring worden uitsluitend aangebracht door Houtsmuller Boitelle Advocaten.

Versie 14.06.22

Contact