Klachtenreglement

Klachtenregeling Houtsmuller Boitelle Advocaten

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
· Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door advocaten van Houtsmuller Boitelle Advocaten, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt;
· Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht indient;
· Klachtenfunctionaris: degene die de klacht in behandeling neemt;
· Advocaat: elke advocaat werkzaam bij Houtsmuller Boitelle Advocaten.

1.2 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een advocaat van Houtsmuller Boitelle Advocaten zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen.

1.3 Houtsmuller Boitelle Advocaten draagt er zorg voor dat de behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten zorgvuldig geschiedt.

2. INDIENING VAN EEN KLACHT

2.1 De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, Mevr. Mr. H. Houtsmuller.

2.2 Indien de klacht niet wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris maar bij een van de advocaten van Houtsmuller Boitelle Advocaten, zal de advocaat de klacht ter kennis brengen van de klachtenfunctionaris.

2.3 De klacht dient ten minste te bevatten:
· de naam en het adres van klager;
· de datum van indiening van de klacht;
· een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

2.4 De klachtenfunctionaris bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht. 2.5 Bij de ontvangstbevestiging wordt klager op de hoogte gesteld van het verloop van de klachtenprocedure.

3. BEHANDELING VAN EEN KLACHT

3.1 De klacht zal worden behandeld door de klachtenfunctionaris.

3.2 Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt klager — onder mededeling van de reden — daarvan door de klachten-functionaris op de hoogte gesteld.

3.3 Wanneer een klacht wordt ingediend wordt de advocaat waartegen de klacht zich richt op de hoogte gesteld van de klacht.

3.4 De klachtenfunctionaris bepaalt of klager en degene op wie de klacht betrekking heeft worden gehoord.

3.5 De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt meegedeeld door de klachtenfunctionaris.

3.6 De klachtenfunctionaris zal binnen 4 weken na ontvangst de klacht afhandelen. Indien nodig kan de klachtenfunctionaris die termijn met 4 weken verlengen.

3.7 Tegen de beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

3.8 De klachtenfunctionaris wijst de cliënt op de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten of de civiele rechter.

4. ANALYSE VAN DE KLACHTEN

4.1 Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.

4.2 Indien nodig doet de klachtenfunctionaris voorstellen aan Houtsmuller Boitelle Advocaten om de dienstverlening te verbeteren.

5. OVERIG
Voor informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Contact